ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลรับทราบทั่วไปบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะทำให้ข้อมูลบนเว็บไซต์สมบูรณ์ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันที่สุด อย่างไรก็ตามข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีความคลาเคลื่อน ซึ่งนำมาสู่ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์บริษัทไม่รับรองต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในตัวสินค้า การบริการ หรือสื่อโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นอกจากนี้บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลปรับปรุงหรือแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงอาจ
นำมาซึ่งความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและทำความเข้าใจ

กรอก Email และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ จาก PIRELLI