21/08/2019

บริษัท พีดับเบิลยูอาร์ พาวเวอร์ จำกัด *เป็นผู้ประสานงานรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตกับ Pirelli Tyre S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
วัดจากสะพานยาง หรือมีเนื้อยางมากกว่า 30% วัดจากสะพานยางเปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับที่ส่งเข้ามาตรวจสอบ

 

เงื่อนไขการรับประกัน
1. เวลาการรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้าคือ 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต หรือ มีเนื้อยางเหลือมากกว่า 1.6 มม. (วัดจากสะพานยาง)
2. สินค้าที่ส่งเข้ามาตรวจสอบจะแยกเป็นเส้นละกรณี เช่นถ้ายางมีปัญหาทั้งยางหน้าและหลัง จะส่งเคลมแยกกันระหว่างยางหน้าและหลัง
3. การพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดความหมายและคำจำกัดความของศัพท์ด้านเทคนิคต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ยางที่อยู่ในการรับประกันของบริษัท
• ยางที่ติดรถมาจากโรงงาน เช่น Ducati, MV Augusta, Aprilia, BMW, ฯลฯ
• ยางใส่รถขนาดความจุ 500cc ขึ้นไป
• ยางใส่รถขนาดความจุ 100 – 400cc ที่นำเข้าโดยบริษัท 
• ยางที่มีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport)
• ยางที่เหลืออายุการใช้งานสมเหตุผลต่อการรับประกัน (มีเนื้อยางเหลือมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร จากผิวสะพานในร่องดอกยาง)
• ยางที่ไม่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือผ่านการซ่อม สตีม ปะ
• ยางที่ถูกนำไปใช้งานปกติ หมายถึง ใช้งานปกติ ไม่ใช่ยางที่นำไปใส่รถจอด หรือ เก็บ เป็นเวลานาน แม้กระทั่งการประสบอุบัติเหตุ อันทำให้ยางได้รับความเสียหาย

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอดังนี้
• รถที่จดทะเบียนหรือใช้งานนอกประเทศไทย
• ยางที่ถูกติดตั้งผิดจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไบค์ เช่น มาตรฐานความเร็ว, มาตรฐานน้ำหนัก, การเพิ่ม หรือลดขนาดยางจากค่ามาตรฐานโรงงาน (สามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 1 ขนาด)
• ยางที่ติดตั้งใช้โครงสร้างยางหน้าและหลังไม่เหมาะสมกัน
• ยางที่ติดตั้งผิดวิธี มีส่วนที่ขอบลวดของยางเสียหาย
• ยางที่เติมก๊าซอื่นๆที่ไม่ใช่ไนโตรเจนหรืออากาศ
• ยางที่ใส่น้ำยากันรั่ว หรือน้ำยาถ่วงยาง ของเหลวหรือสารอื่นๆลงไปในยาง
• ยางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของยางให้แปลกจากเดิม
• ยางที่ถูกสลักลายยางใหม่ หรือเซาะร่องเพิ่มเติม
• ยางสำหรับใช้ในการแข่งขัน เช่น Diablo Superbike , Diablo Supercorsa SC
• ยางซ้อมขับขี่ในสนามแข่ง หรือ ใช้งานในการแข่งขันทุกกรณี

• ยางที่ใช้งานไปแล้ววัดจากปริมาณเนื้อยางจนถึงสะพานยางน้อยกว่า 1.6 มม. (ไม่ได้นับจากอายุการใช้งาน หรือระยะทางที่ใช้)
• ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง บิดเบี้ยว ระบบเบรกไม่สมบูรณ์ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์
• ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมีกัดกร่อน, ถูกกรีดหรือเจาะ, อุบัติเหตุ, ขโมย, วิ่งบดยางขณะยางแบน, ลมอ่อนกว่ากำหนด, ลมเกินกว่ากำหนด
• ยางที่มีรอยแตกร้าว หรือบวม ที่เกิดจากสารเคลือบยางต่างๆ
• ยางที่ผิดรูปจากการขนส่งหรือจัดเก็บผิดวิธี
• ยางที่เสียหายจากวัตถุแปลกปลอมบนเส้นทางที่ใช้งาน (เช่น ตะปูตำ แก้วบาด เศษเหล็ก) หรือการถูกทิ่มแทง กรีด กระแทกอย่างรุนแรง
• ยางที่มีอาการแตกลายงาบนหน้ายาง แก้มยาง หรือร่องยาง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก
• ยางที่ติดตั้งแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื้อยางเสียหายจากการถูกแสงแดด หรือ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ
• การเสียหายจากการขับขี่โลดโผน
• ยางที่เกิดความเสียหายจากการลากจูง
• ยางในที่มีอายุมากกว่า 60 สัปดาห์
• ยางที่ถูกติดตั้งและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื้อยางหมดสภาพ แตกลายงา

 

ทางบริษัทจะอนุมัติการเคลมโดย

1. เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ตรวจพบความบกพร่องจากการผลิตสินค้าเท่านั้น โดยเนื้อยางต้องถูกใช้ไปไม่เกิน 0.5 มม. สำหรับยางหน้า และ ไม่เกิน 1 มม. สำหรับยางหลัง
2. เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยมีค่าใช้จ่าย หรือ ได้รับส่วนลด ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปเกิน 0.5 มม. สำหรับยางหน้า และเกิน 1 มม. สำหรับยางหลัง โดยค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามเนื้อยางที่ยังเหลือ เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ: ยางที่ “เคลมให้” นั้นจะเป็นรุ่นและขนาดเดียวกับยางที่ “นำมาเคลม”
• การรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้า ผู้ร้องเรียนจะต้องส่งรูปถ่ายเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
• ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินได้โดยรูปถ่าย ลูกค้าต้องจะส่งยางมาที่บริษัทฯ เพื่อตรวจอย่างละเอียด หรือส่งตรวจสอบกับทางผู้ผลิต
• ลูกค้าจะต้องซื้อยางใหม่หรือหายางสำรองเพื่อใช้ระหว่างรอการตรวจสอบยาง
• ขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นจะใช้เวลา ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยผู้ตรวจสอบจะตัดสินด้วยรูปถ่าย หรือ ตรวจสภาพยางที่ลูกค้าส่งเข้ามาให้ทางบริษัท เมื่อตรวจความบกพร่องจากการผลิตแล้ว บริษัทฯ จะชดเชยเป็นส่วนลดสำหรับซื้อยางในเส้นต่อไป เปอร์เซ็นส่วนลดจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อยางที่เหลืออยู่ โดยไม่ต่ำกว่า 1.6มม.(วัดจากสะพานยาง)
• หากไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน ทาง บริษัทฯ จะส่งยางให้ทางผู้ผลิตตรวจสอบซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ (หรือมากกว่า) ผลการวินิจฉัยจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตตัดสินเท่านั้น