ข่าวสาร

ประกาศผลโพเดี้ยม..!!

รางวัลถือเป็นกำไร ประสบการณ์ สำคัญที่สุดประกาศผล โพเดี้ยม..!! SuperBikeMag.Com Academy Trackday & Trophy 2022 

รุ่น SuperBike 1000cc
1. วัชรพงษ์ ไชยเสริม
2. จตุรนต์ เลิศมุกธากร
3. ปัญจทรัพย์ ทองน่วม
4. พันธวัช นันทพันธ์
5. บูรณ์ภิภพ แซ่ลิ้ม

รุ่น SuperBike 600cc.
1. จิรายุส จินดาสุ
2. จักรกริช ถาวรพัฒน์
3. อานนท์ ของฮอม
4. คธาวุธ อุตมูล
5. นันทวัฒน์ ต่อกิจการเจริญ

รุ่น Big Scooter
1. คำวิจิตร อูปแก้ว
2. อมร อัมนะนันทน์
3. เอกพงษ์ ศรีรศักดิ์ศิลป์
4. รตน หาเรืองขวัญ
5. ชินกฤต สุขอินทร์

รุ่น SuperMoto Open A
1. พันเทพ สอนประสม
2. ธวัชชัย ครองพวก
3. กิตติกันต์ เผื่อนทิม
4. วันเฉลิม หอมสุข
5. สมบัติ โพธารินทร์

รุ่น SuperMoto Open B
1. จตุรนต์ เลิศมุกธากร
2. ปริยากร พิมพา
3. ปรัชญา โซ๊ะมิเลาะห์
4. อภิรักษ์ สิมารักษ์
5. นรินทร์ ชัยกล้าหาญ

รุ่น Supersport 400cc. Open A
1. วรพรต ทองดอนเหมือน
2. เทพพิทักษ์ ไกรยะฝ่าย
3. ธีรไนย ทับทิม
4. ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ
5. เรวัต มะลิซ้อน

รุ่น Supersport 400cc. Open B
1. ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ
2. อุดมศักดิ์ พรหมมานพ
3. อนันต์ ทองดี
4. อธิป โพธิ์สาร
5. ธีพร นันทิวาวัฒน์

รุ่น SportBike 200cc. Open A
1. ธีรไนย ทับทิม
2. เทพพิทักษ์ ไทรยะฝ่าย
3. ปองคุณ เอี่ยมน้อย
4. สุรพงศ์ บุญเลิศ
5. มาคัส

รุ่น SportBike 200cc. Open B
1. ชิษณุพงศ์ นาคาประสิทธิ์
2. พชร สาทไทย
3. ธนากร ทองเชิด
4. ธนากร ชุนชำนาญ
5. อธิป โพธ์สาร

รุ่น SuperBike 1000cc. Rookie
1. วิทวัฒน์ เจตยะคามิน
2. ภูดิษ สุขเจริญ
3. ดำรงศักดิ์ พรมชิตมาตร์
4. ชยพล มั่นเปล่ง
5. พงวุฒิ คำเอี่ยม

รุ่น Minibike Open 150cc.
1. มาคัส

รุ่น Scooter 200cc. Open
1. สุริยะ จารึกดี

รุ่น Yamaha Riders’ Club 700cc.
1. ทยากร หลิมพลอย
2. กิตติ เลียบกระโทก
3. มนตรี พรเกียรติชัย
4. ประวุฒิ สุขสากล
5. ไทรเลอร์ โกล

รุ่น Scooter 300-350cc. Open A
1. กิตติกัน เผือนทิม
2. พรเทพ สอนประสม
3. ไพฑูลย์ มิตรทอง

รุ่น Scooter 300-350cc. Open B
1. พฤฒิพงศ์ ทรัพย์เจริญ
2. สุริยะ จารึกดี
3. มารุต แพร่ภาษา
4. นัฐวุฒิ สังเกตุการณ์

 

 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลโพเดี้ยมทุกรุ่นการแข่งขัน และขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ในครั้งต่อไปเจอกัน สนามที่ 2 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 สนาม พีระ เซอร์กิต ชลบุรี เตรียมตัว เตรียมรถให้พร้อม เจอกัน..!!

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง