ตัวอย่างสินค้าที่สามารถเคลมรับประกันความบกพร่องจากการผลิต

ขั้นตอนการส่งรายละเอียดการเคลมประกันความบกพร่องจากการผลิต

 

  1. ส่งข้อมูลยาง เตรียมรายละเอียดดังต่อไปนี้
    • รูป รอยแผล – สิ่งผิดปกติ
    • รูปข้อมูล DOT ที่แก้มยาง
  1. กรอกรายละเอียดผู้ใช้ยาง ชื่อ, เบอร์โทร, รถที่ใช้  
  2. เลือกอัพโหลดรูปไฟล์หรือรูปถ่ายรายละเอียดตามข้อ 1 
  3. กด “ส่งแบบฟอร์ม”
  4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

บริษัทจะแจ้งผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ภายใน 30 วัน หากได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว กรุณาส่งยางกลับมาที่บริษัท เพื่อการตรวจสอบระยะสุดท้าย (Final Inspection) บริษัทส่งยางใหม่กลับไปให้ (มีค่าใช้จ่าย เช่นค่าขนส่งหรือ/และค่าเอคเซส) ภายใน 3 วันหลังจากได้รับยางเก่า (ไม่รวมวันหยุด)

เงื่อนไขการเคลมประกันความบกพร่องจากการผลิต

บริษัท พีดับเบิลยูอาร์ พาวเวอร์ จำกัด *เป็นผู้ประสานงานรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตกับ Pirelli Tyre S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
วัดจากสะพานยาง หรือมีเนื้อยางมากกว่า 30% วัดจากสะพานยางเปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับที่ส่งเข้ามาตรวจสอบ

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เวลาการรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้าคือ 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต เท่านั้น หรือ มีเนื้อยางมากกว่า 1.6 มม.
2. ผู้รับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้าสงวนสิทธิ์กำหนดความหมายและคำจำกัดความของศัพท์ด้านเทคนิคต่างๆที่อยู่ในการรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้านี้
3. สินค้าที่ส่งเข้ามาตรวจสอบจะแยกเป็นเส้นละกรณี เช่นถ้ายางมีปัญหาทั้งยางหน้าและหลัง จะส่งเคลมแยกกันระหว่างยางหน้าและหลัง
4. ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆ อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัท พีดับเบิลยูอาร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ยางที่อยู่ในการรับประกันของบริษัท
• ยางที่ติดรถมาจากโรงงาน เช่น Ducati, MV Augusta, Aprilia, BMW, ฯลฯ
• ยางใส่รถขนาดความจุ 500cc ขึ้นไป
• ยางใส่รถขนาดความจุ 100 – 400cc ที่นำเข้าโดยบริษัท 
• ยางที่มีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport)
• ยางที่เหลืออายุการใช้งานสมเหตุผลต่อการรับประกัน (มีเนื้อยางเหลือมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร จากผิวสะพานในร่องดอกยาง)
• ยางที่ไม่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือผ่านการซ่อม สตีม ปะ
• ยางที่ถูกนำไปใช้งานปกติ หมายถึง ใช้งานปกติ ไม่ใช่ยางที่นำไปใส่รถจอด หรือ เก็บ เป็นเวลานาน แม้กระทั่งการประสบอุบัติเหตุ อันทำให้ยางได้รับความเสียหาย

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอดังนี้
• รถที่จดทะเบียนหรือใช้งานนอกประเทศไทย
• ยางที่ถูกติดตั้งผิดจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไบค์ เช่น มาตรฐานความเร็ว, มาตรฐานน้ำหนัก, การเพิ่ม หรือลดขนาดยางจากค่ามาตรฐานโรงงาน (สามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 1 ขนาด)
• ยางที่ติดตั้งใช้โครงสร้างยางหน้าและหลังไม่เหมาะสมกัน
• ยางที่ติดตั้งผิดวิธี มีส่วนที่ขอบลวดของยางเสียหาย
• ยางที่เติมก๊าซอื่นๆที่ไม่ใช่ไนโตรเจนหรืออากาศ
• ยางที่ใส่น้ำยากันรั่ว หรือน้ำยาถ่วงยาง ของเหลวหรือสารอื่นๆลงไปในยาง
• ยางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของยางให้แปลกจากเดิม
• ยางที่ถูกสลักลายยางใหม่ หรือเซาะร่องเพิ่มเติม
• ยางสำหรับใช้ในการแข่งขัน เช่น Diablo Superbike , Diablo Supercorsa SC
• ยางซ้อมขับขี่ในสนามแข่ง หรือ ใช้งานในการแข่งขันทุกกรณี

• ยางที่ใช้งานไปแล้ววัดจากปริมาณเนื้อยางจนถึงสะพานยางน้อยกว่า 1.6 มม. (ไม่ได้นับจากอายุการใช้งาน หรือระยะทางที่ใช้)
• ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง บิดเบี้ยว ระบบเบรกไม่สมบูรณ์ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์
• ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมีกัดกร่อน, ถูกกรีดหรือเจาะ, อุบัติเหตุ, ขโมย, วิ่งบดยางขณะยางแบน, ลมอ่อนกว่ากำหนด, ลมเกินกว่ากำหนด
• ยางที่มีรอยแตกร้าว หรือบวม ที่เกิดจากสารเคลือบยางต่างๆ
• ยางที่ผิดรูปจากการขนส่งหรือจัดเก็บผิดวิธี
• ยางที่เสียหายจากวัตถุแปลกปลอมบนเส้นทางที่ใช้งาน (เช่น ตะปูตำ แก้วบาด เศษเหล็ก) หรือการถูกทิ่มแทง กรีด กระแทกอย่างรุนแรง
• ยางที่มีอาการแตกลายงาบนหน้ายาง แก้มยาง หรือร่องยาง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก
• ยางที่ติดตั้งแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื้อยางเสียหายจากการถูกแสงแดด หรือ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ
• การเสียหายจากการขับขี่โลดโผน
• ยางที่เกิดความเสียหายจากการลากจูง
• ยางในที่มีอายุมากกว่า 60 สัปดาห์
• ยางที่ถูกติดตั้งและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื้อยางหมดสภาพ แตกลายงา

ทางบริษัทจะอนุมัติการเคลมโดย
1. เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรี ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปไม่เกิน 0.5 มม. สำหรับยางหน้า และไม่เกิน 1 มม. สำหรับยางหลัง
2. เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยมีค่าใช้จ่าย หรือได้รับส่วนลด ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปเกิน 0.5 มม. สำหรับยางหน้า และเกิน 1 มม. สำหรับยางหลัง โดยค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามเนื้อยางที่ยังเหลือ เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ ยางที่ “เคลมให้” นั้นจะเป็นรุ่นและขนาดเดียวกับยางที่ “นำมาเคลม”

  • การรับประกันควาบบกพร่องจากการผลิตสินค้าในกรณีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ซึ่งจะต้องส่งยางเข้ามาตรวจสอบด้วยรูปถ่าย หรือส่งยางกลับเข้าเพื่อตรวจอย่างละเอียด และผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบยาง

** ขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นจะใช้เวลา ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยผู้ตรวจสอบจะตัดสินด้วยรูปถ่าย หรือ ตรวจสภาพยางที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามาให้ทางบริษัท และเมื่อตรวจสอบความเสียหายแล้วจะชดเชยเป็นส่วนลดสำหรับซื้อยางในเส้นต่อไปหรือคู่ต่อไป เปอร์เซ็นส่วนลดจะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของยาง ปริมาณของเนื้อยางที่เหลืออยู่ ไม่เกิน 3 ปีหลังจากการติดตั้ง และต้องมีเนื้อยางมากกว่า 1 มิลลิเมตร

*** ในกรณีที่บริษัทิไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน ทางบริษัทจะส่งยางให้ทางผู้ผลิตตรวจสอบ และต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ผลการตรวจสอบจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตตัดสินเท่านั้น

* กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้

อีกหนึ่งความเชื่อมั่นที่ Pirelli มอบให้กับลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Pirelli นั่นคือ การรับประกันผลิตภัณฑ์ยาง Pirelli ที่มีเพียงแค่แบรนด์เดียวในประเทศเท่านั้น!
ประกอบกับบริการหลังการขายที่จะทำให้ผู้ใช้มั่นใจในมาตรฐานของเรา รวมถึงศูนย์บริการของ Pirelli ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
หากไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้กรุณาติดต่อ โทร: 097-013-5089

ตัวอย่างภาพที่อัพโหลด

รูป DOT ยางที่ต้องการเคลม (DOT Picture)

รูปอาการของยางที่ต้องการเคลม (Tire Picture)

กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น *
กรุณาอัพโหลดภาพที่เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน *
กรุณาอัพโหลดภาพที่เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน *
กรุณาอัพโหลดภาพที่เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน *
กรุณาอัพโหลดภาพที่เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน *

รายละเอียดและเงื่อนไขการเคลม

บริษัท พีดับเบิลยูอาร์ พาวเวอร์ จำกัด *เป็นผู้ประสานงานรับประกันควาบบกพร่องในการผลิตกับ Pirelli Tyre S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
วัดจากสะพานยาง หรือมีเนื้อยางมากกว่า 30% วัดจากสะพานยางเปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกันกับที่ส่งเข้ามาตรวจสอบ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เวลาการรับประกันควาบบกพร่องในการผลิตสินค้าคือ 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ผลิต เท่านั้น หรือ มีเนื้อยางมากกว่า 1.6 มม.
2. ผู้รับประกันควาบบกพร่องในการผลิตสงวนสิทธิ์กำหนดความหมายและคำจำกัดความของศัพท์ด้านเทคนิคต่างๆที่อยู่ในการประกันคุณภาพสินค้านี้

3. สินค้าที่ส่งเข้ามาตรวจสอบจะแยกเป็นเส้นละกรณี เช่นถ้ายางมีปัญหาทั้งยางหน้าและหลัง จะส่งเคลมแยกกันระหว่างยางหน้าและหลัง
4. ในการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆ
อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัท พีดับเบิลยูอาร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันควาบบกพร่องในการผลิตสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยางที่อยู่ในการรับประกันของบริษัท

• ยางที่ติดรถมาจากโรงงาน เช่น Ducati, MV Augusta, Aprilia, BMW, ฯลฯ
• ยางใส่รถขนาดความจุ 500cc ขึ้นไป
• ยางใส่รถขนาดความจุ 100 – 400cc ที่นำเข้าโดยบริษัทิ
• ยางที่มีเครื่องหมาย DOT (Department of Transport)
• ยางที่เหลืออายุการใช้งานสมเหตุผลต่อการรับประกัน (มีเนื้อยางเหลือมากกว่า 1.6 มิลลิเมตร จากผิวสะพานในร่องดอกยาง)
• ยางที่ไม่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือผ่านการซ่อม สตีม ปะ
• ยางที่ถูกนำไปใช้งานปกติ หมายถึง ใช้งานปกติ ไม่ใช่ยางที่นำไปใส่รถจอด หรือ เก็บ เป็นเวลานาน
แม้กระทั่งการประสบอุบัติเหตุ อันทำให้ยางได้รับความเสียหาย

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอดังนี้

• รถที่จดทะเบียนหรือใช้งานนอกประเทศไทย
• ยางที่ถูกติดตั้งผิดจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไบค์ เช่น มาตรฐานความเร็ว, มาตรฐานน้ำหนัก,
การเพิ่ม หรือลดขนาดยางจากค่ามาตรฐานโรงงาน (สามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 1 ขนาด)

• ยางที่ติดตั้งใช้โครงสร้างยางหน้าและหลังไม่เหมาะสมกัน
• ยางที่ติดตั้งผิดวิธี มีส่วนที่ขอบลวดของยางเสียหาย
• ยางที่เติมก๊าซอื่นๆที่ไม่ใช่ไนโตรเจนหรืออากาศ
• ยางที่ใส่น้ำยากันรั่ว หรือน้ำยาถ่วงยาง ของเหลวหรือสารอื่นๆลงไปในยาง
• ยางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของยางให้แปลกจากเดิม
• ยางที่ถูกสลักลายยางใหม่ หรือเซาะร่องเพิ่มเติม
• ยางสำหรับใช้ในการแข่งขัน เช่น Diablo Superbike , Diablo Supercorsa SC
• ยางซ้อมขับขี่ในสนามแข่ง หรือ ใช้งานในการแข่งขันทุกกรณี

• ยางที่ใช้งานไปแล้ววัดจากปริมาณเนื้อยางจนถึงสะพานยางน้อยกว่า 1.6 มม. (ไม่ได้นับจากอายุการใช้งาน หรือระยะทางที่ใช้)
• ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง บิดเบี้ยว ระบบเบรกไม่สมบูรณ์ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์
• ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมีกัดกร่อน, ถูกกรีดหรือเจาะ, อุบัติเหตุ, ขโมย, วิ่งบดยางขณะยางแบน, ลมอ่อนกว่ากำหนด, ลมเกินกว่ากำหนด
• ยางที่มีรอยแตกร้าว หรือบวม ที่เกิดจากสารเคลือบยางต่างๆ
• ยางที่ผิดรูปจากการขนส่งหรือจัดเก็บผิดวิธี
• ยางที่เสียหายจากวัตถุแปลกปลอมบนเส้นทางที่ใช้งาน (เช่น ตะปูตำ แก้วบาด เศษเหล็ก) หรือการถูกทิ่มแทง กรีด กระแทกอย่างรุนแรง
• ยางที่มีอาการแตกลายงาบนหน้ายาง แก้มยาง หรือร่องยาง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก
• ยางที่ติดตั้งแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื้อยางเสียหายจากการถูกแสงแดด หรือ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ
• การเสียหายจากการขับขี่โลดโผน
• ยางที่เกิดความเสียหายจากการลากจูง
• ยางในที่มีอายุมากกว่า 60 สัปดาห์
• ยางที่ถูกติดตั้งและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เนื้อยางหมดสภาพ แตกลายงา

ทางบริษัทจะอนุมัติการเคลมโดย

1. เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรี ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปไม่เกิน 0.5 มม. สำหรับยางหน้า และไม่เกิน 1 มม. สำหรับยางหลัง
2. เปลี่ยนเส้นใหม่ให้โดยมีค่าใช้จ่าย หรือได้รับส่วนลด ในกรณีที่เนื้อยางถูกใช้ไปเกิน 0.5 มม. สำหรับยางหน้า และเกิน 1 มม.
สำหรับยางหลัง โดยค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณตามเนื้อยางที่ยังเหลือ เปรียบเทียบกับยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ ยางที่ “เคลมให้” นั้นจะเป็นรุ่นและขนาดเดียวกับยางที่ “นำมาเคลม”

การรับประกันควาบบกพร่องในการผลิตสินค้าในกรณีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ซึ่งจะต้องส่งยางเข้ามาตรวจสอบด้วยรูปถ่าย
หรือส่งยางกลับเข้าเพื่อตรวจอย่างละเอียด และผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบยาง

** ขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นจะใช้เวลา ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยผู้ตรวจสอบจะตัดสินด้วยรูปถ่าย หรือ
ตรวจสภาพยางที่ผู้ร้องเรียนส่งเข้ามาให้ทางบริษัท และเมื่อตรวจสอบความเสียหายแล้วจะชดเชย
เป็นส่วนลดสำหรับซื้อยางในเส้นต่อไปหรือคู่ต่อไปเปอร์เซ็นส่วนลดจะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของยาง
ปริมาณของเนื้อยางที่เหลืออยู่ ไม่เกิน 3 ปีหลังจากการติดตั้ง และต้องมีเนื้อยางมากกว่า 1 มิลลิเมตร

*** ในกรณีที่บริษัทิไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน ทางบริษัทจะส่งยางให้ทางผู้ผลิตตรวจสอบ
และต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ผลการตรวจสอบจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตตัดสินเท่านั้น